HTKK 3.8.2 – HTKK3.8.2 Download, Hỗ trợ kê khai 3.8.2

Download HTKK 3.8.2 phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.8.2 – Cập nhật phiên bản mới nhất về phần mềm HTKK của Tổng cục thuế

HTKK 3.3.0 Download HTKK3.3.0 của Tổng cục thuế

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất trên Tháng Một 5, 2015


htkk330-2HTKK 3.3.0 | HTKK 3.3.0 Download. Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0 , Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014  và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế  TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Download tại Server VACOM:  HTKK 3.3.0 đã sửa lỗi

Hoặc tại Server ảo HTKK3.3.0 ngày 5/1/15 đã sửa lỗi

Ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.6 – update ngày 29/1/15

Đã có phiên bản HTKK 3.3.1 ngày 27/3/15

Đăng ký kê khai thuế qua mạng trọn gói 4 năm chỉ với 1.690.000đ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ VÀ MUA PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai quyết toán thuế năm 2014 cho các sắc thuế TNDN, TNCN, Nhà thầu nước ngoài, Tài nguyên, Phí bảo vệ môi trường, Thủy điện, Dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và hướng dẫn thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC  ngày 15/8/2013. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng thực hiện triển khai các chính sách, nghiệp vụ thuế mới đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 tại các phiên bản ứng dụng nêu trên với nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK:
a. Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, bao gồm:
–   Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN)
–   Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN). Riêng đối với ứng dụng HTKK, có nâng cấp thêm các chức năng kê khai tờ khai 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN.
–   Tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên (mẫu số 02/TAIN)
–   Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (mẫu số 02/PHLP)
–   Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (mẫu số 02/BVMT)
–   Tờ khai quyết toán thuế dành cho hoạt động thủy điện (mẫu số 03A/TĐ-TAIN)
–   Tờ khai quyết toán thuế dành cho hoạt động dầu khí (mẫu số 02/TNDN-DK, 02/TAIN-DK)
–   Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu (mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN).
b. Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (mẫu số 01/GTGT), Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT), Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán, chế tác, vàng bạc đá quý (mẫu số 03/GTGT), Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (mẫu số 04/GTGT).
c. Một số nội dung nâng cấp khác
–   Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (mẫu 01/NTNN) đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014, tờ khai thuế TNDN dành cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh (mẫu số 02/TNDN) theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.
–   Bổ sung mới chức năng kê khai Tờ khai phí, lệ phí (mẫu số 01/PHLP) trên ứng dụng HTKK theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
–   Hết hiệu lực kê khai các tờ khai thuế TNDN tạm tính (mẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN) và tờ khai thuế TNDN kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản (mẫu 02/TNDN) từ kỳ tính thuế quý 4/2014.
–    Nâng cấp chức năng hỗ trợ kết xuất dữ liệu các tờ khai thuế nêu trên ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng.

2. Nội dung nâng cấp phần mềm QTTNCN
Nâng cấp các chức năng kê khai quyết toán thuế TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế TNCN, bao gồm các tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN.

3. Hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ cấp mã người phụ thuộc của Người phụ thuộc  NNT TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC:
–   Do số lượng người nộp thuế TNCN rất lớn nên số lượng người phụ thuộc cần cấp mã cũng sẽ rất lớn. Vì vậy, để kịp thời cho việc cấp mã người phụ thuộc (NPT), tổ chức chi trả thu nhập có thể thu nhập thông tin người phụ thuộc theo mẫu 05-3/BK-TNCN trước thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2014, khai vào Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh trong chức năng Quyết toán thuế TNCN tại các ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN và gửi đến Cơ quan Thuế để cấp mã NPT trước. Đến thời điểm kê khai tờ khai quyết toán TNCN, tổ chức chi trả không cần kê khai lại bảng kê 05-3/BK-TNCN nếu không có thay đổi thông tin về NPT. Trường hợp chỉ thay đổi thông tin liên quan đến thời gian giảm trừ gia cảnh của NPT thì tổ chức chi trả chỉ cần khai thông tin của NPT đó vào bảng kê 05-3/TNCN kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và nộp cho cơ quan Thuế. Các trường hợp thay đổi thông tin khác, tổ chức chi trả khai thông tin thay đổi theo mẫu 05-3/BK-TNCN vào chức năng kê khai Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và gửi cơ quan Thuế (tương tự như thu thập thông tin phục vụ cấp mã NPT).
–   Ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN hỗ trợ các chức năng nhận dữ liệu theo cấu trúc file (định dạng excel hoặc xml) từ bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN sang Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và ngược lại.

4. Một số lưu ý:
–  Về hiệu lực mẫu biểu: Bắt đầu từ ngày 05/01/2015, khi kê khai tờ khai thuế có áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều hoặc phục vụ nộp tờ khai thuế qua mạng, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.0, phần mềm QTTNCN 3.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.
–  Về cài đặt ứng dụng HTKK: Người sử dụng có thể cài đặt đồng thời ứng dụng HTKK 3.3.0 và HTKK 3.1.7 trên cùng một máy tính. Khi cài đặt phần mềm HTKK 3.3.0, người sử dụng không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 3.1.7 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt phiên bản 3.1.7. Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0 dùng để kê khai, tra cứu các tờ khai thuế tháng quý theo mẫu của Thông tư số 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế tháng 1/2014 và các tờ khai quyết toán thuế năm 2014 (kê khai bắt đầu từ ngày 05/01/2015). Phiên bản HTKK 3.1.7 phục vụ tra cứu dữ liệu tờ khai đã kê khai theo mẫu ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của các kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước.
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng chức năng Khai thuế qua mạng trên hệ thống website http://kekhaithue.gdt.gov.vn trong khoảng thời gian từ 16h đến 19h ngày  05/01/2014 để tiến hành nâng cấp ứng dụng theo nội dung trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
–   Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0:  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
–   Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0: Thực hiện kê khai và nộp tờ khai tại trang web   http://kekhaithue.gdt.gov.vn
–   Phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0: Thực hiện tải bộ cài tại trang web   http://tncnonline.com.vn/

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Do nội dung nâng cấp tại phiên bản HTKK 3.3.0, iHTKK 3.1.0, QTTNCN 3.2.0 khá lớn, vì vậy ứng dụng có thể phát sinh lỗi không mong muốn hoặc có điểm chưa được tiện ích cho người sử dụng, Tổng cục Thuế mong nhận được sự thông cảm và góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế qua điện thoại hoặc email để Tổng cục Thuế hoàn thiện ứng dụng và hỗ trợ tổ chức cá nhân kê khai thuế tốt hơn, thuận tiện hơn.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN được Cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông  báo./.

Đăng ký kê khai thuế qua mạng trọn gói 4 năm chỉ với 1.690.000đ
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ VÀ MUA PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM
Advertisements

22 phản hồi to “HTKK 3.3.0 Download HTKK3.3.0 của Tổng cục thuế”

 1. phần mềm HTKK 3.3.0 có sử dụng phần unikey 4.2 được không. tôi đã điều chỉnh trên phần mở rộng và sử dụng unicod tổng hợp mà vẩn không được

 2. phần mềm 3.3.0 tai sao khong vao đc thuế TNDN để làm và kết xuất , nếu khong vào đc như vậy mà doanh nghiệp tôi có phát sinh tiền thuế đó có phải đi nộp ko

 3. Mai Thị Oanh said

  tại sao e toàn bị lỗi, e không kết xuất được phụ lục 01-01 là sao ạ?

 4. do thi bich said

  phan mem 3.3.0 tai sao khi lam BCTC xong toi ket xuat ra XML duoc, nhung khi gui lai bao loi la to khai ko dung dinhj dangj voi XSD. du lieu sai tai dongf 525. chi tiet tai CVC- dataupe-valid: ‘0.00″ is not a valid value for’ interger’ .
  gio toi p lam j

 5. Ngô Thị Ngọc Anh said

  tại sao chỉ tiêu C8 trong tờ khai quyết toán thuế lại ko nhập được số âm

 6. Tới said

  trường hợp không nhập được số âm do quá trình cài sai nguyên tắc.
  cùng dùng 1 bộ setup nhưng lần chạy đầu tiên bạn phải đồng ý gỡ bỏ phần mềm htkk cũ (không mất dữ liệu nhé)
  rồi lần 2 chạy lại bộ setup đó => khởi động lại máy là ok

  nếu cần hỗ trợ bạn alo số 0904 594 883 hoặc 04.6664.2222 máy lẻ 111

  thân ái và quyết thắng 😀 😀 😀

 7. Ẩn danh said

  Giúp Tôi với ạ, Tôi kê khai xong rồi nhưng chưa biết cách nộp đi

 8. Phạm Hường said

  Giúp Tôi với ạ, Tôi kê khai xong thuế TNCN của đơn vị rồi nhưng chưa biết cách gửi đi ạ. Xin cảm ơn.

  • Tới said

   bên bạn là hành chính hay doanh nghiệp
   nếu doanh nghiệp thì gửi chung trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn
   còn Hành chính thì bạn nộp qua trang tncnonline.com.vn => làm theo hướng dẫn

 9. Ẩn danh said

  Xin cho hỏi mẫu kê khai thuế TNCN ( bảng kê 05-3/BK-TNCN ) , phần dữ liệu xã Phường , không có xã tôi kê khai , thì phải làm sao ạ ?! trong khi đồng bộ mã hóa , không nhập mới . xin cảm ơn

  • Ẩn danh said

   Bạn chọn lại tỉnh, hệ thống htkk nó load không kịp ra thông tin xã phường thôi, có khi chọn 2,3 lần tỉnh mới được. Bạn kiên trì chọn lại nhé. Nếu vẫn không làm được alo 0983.221.241 mình hỗ trợ nhé

  • Quyến said

   Bạn chọn lại phần tỉnh, phần mềm htkk nó chưa load kịp thôi, có khi chọn 2,3 lần mới hiện đúng thông tin xã phường, bạn kiên trì làm lại nhé. Nếu vẫn ko được thì alo theo số 0983.221.241 mình hỗ trợ qua team nhé

 10. Ở đơn vị tôi có cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN có người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh nhưng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh lại mất giấy tờ tùy thân như CMT và giấy khai sinh. Khi nhập vào phần mềm HTKT 3.3.0 phần bảng tổng hợp NPT ấy thì không thể kết xuất ra excel vì thiếu thông tin, giờ tôi phải làm thế nào

  • Quyến said

   Bạn đọc lại công văn 2755 – hướng dẫn quyết toán thuế TNCN nhé. Trường hợp người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên phải có số CMT, từ 14t trở xuống phải có thông tin giấy khai sinh. Nếu không có 1 trong 2 thông tin đó thì không cấp được mã số thuế cho người phụ thuộc đâu

 11. Cuong Ngoc said

  tôi không thể gõ tiếng việt có dấu được tại 3.3.0

 12. thu angle said

  sao em nhập chỉ tiêu số 8 trong tờ quyết toán thuế TNCN 05 nó cứ ghi lỗi và không kết xuất được. em sửa nhiều lần rồi mà ko được

 13. Trường said

  làm ơn hướng dẫn cho tôi: Đã tải và mở được HTKK 3.3.1 nhưng tại sao không setup được?

 14. Trường said

  CPU mới và cài cài đặt đầy đủ theo yêu cầu.

 15. Le thi Hoa said

  Sao nang cap hoai vay, lam mat thoi gian qua, luat sua doi thi cung co thoi han, con nganh thue 01 nam nay da co mat lan sua doi roi. hay nghien cuu lai di, rat ton thoi gian

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: